WorldLII [Home] [Databases] [WorldLII] [Search] [Feedback]

Public Rights Licences

Unlocking IP - UNSW Cyberspace Law and Policy Centre
You are here:  WorldLII >> Databases >> Public Rights Licences >> 2005 >> [2005] PubRL 27

[Database Search] [Name Search] [Recent Documents] [Noteup] [Download] [Help]

Creative Commons Attribution 2.5 (Spain-Catalan) [2005] PubRL 27 (1 June 2005)

Creative Commons Attribution

Version: 2.5

Copyright: No

URL: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/legalcode.ca

Type: Content

Media: Generic

Country: Spain


Licence text
CREATIVE COMMONS CORPORATION NO ÉS UN BUFET D'ADVOCATS I NO PROPORCIONA SERVEIS JURÍDICS. LA DISTRIBUCIÓ D'AQUESTA LLICÈNCIA NO CREA UNA RELACIÓ ADVOCAT-CLIENT. CREATIVE COMMONS PROPORCIONA AQUESTA INFORMACIÓ TAL COM SEGUEIX (ON AN "AS-IS" BASIS). CREATIVE COMMONS NO OFEREIX CAP GARANTIA RESPECTE A LA INFORMACIÓ FACILITADA, NI ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT PELS POSSIBLES DANYS PRODUÏTS PER L'ÚS QUE SE'N PUGUI FER.

Llicència

L'OBRA, TAL COM ES DEFINEIX MÉS ENDAVANT, S'OFEREIX SEGONS ELS TERMES D'AQUESTA LLICÈNCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (D'ARA ENDAVANT "CCPL" O "LLICÈNCIA"). L'OBRA ESTÀ PROTEGIDA PER LA LLEI ESPANYOLA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL O QUALSEVOL ALTRA NORMA APLICABLE. QUEDA PROHIBIT QUALSEVOL ÚS DE L'OBRA DIFERENT DEL QUE AUTORITZI AQUESTA LLICÈNCIA O DISPOSIN LES LLEIS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

L'EXERCICI DE QUALSEVOL DRET SOBRE L'OBRA COMPORTA QUE ACCEPTEU LES LIMITACIONS I OBLIGACIONS D'AQUESTA LLICÈNCIA I HI CONSENTIU. EL LLICENCIADOR US CEDEIX ELS DRETS CONTINGUTS EN AQUESTA LLICÈNCIA, SEMPRE QUE N'ACCEPTEU LES CONDICIONS QUE HI SÓN PRESENTS.

1. Definicions

 1. L'"obra" és la creació literària, artística o científica oferta en els termes d'aquesta llicència.
 2. L'"autor" és la persona o l'entitat creadora de l'obra.
 1. Una "obra conjunta" és aquella obra susceptible de ser inclosa en alguna de les categories següents:
 2. "Obra en col·laboració": obra creada com a resultat unitari de la col·laboració de diversos autors.
 3. "Obra col·lectiva": obra creada per la iniciativa i sota la coordinació d'una persona física o jurídica, que l'edita i la difon amb el seu nom, i que està constituïda per aportacions de diversos autors, la contribució personal dels quals es fon en una creació única i autònoma, per a la qual ha estat concebuda, sense que sigui possible atribuir-los separadament un dret sobre el conjunt de l'obra realitzada.
 4. "Obra composta i independent": obra nova que incorpora una obra preexistent sense la col·laboració de l'autor d'aquesta última.
  1. Les "obres derivades" són aquelles que es basen en una obra o en unes obres preexistents -com per exemple: les traduccions i adaptacions; les revisions, actualitzacions i anotacions; els compendis, resums i extractes; els arranjaments musicals i, en general, qualsevol transformació d'una obra literària, artística o científica-, sempre que l'obra resultant no tingui el caràcter d'obra conjunta. Per exemple, si l'obra consisteix en una composició musical o en un enregistrament de sons, la sincronització temporal de l'obra amb una imatge en moviment (synching) serà considerada com una obra derivada als efectes d'aquesta llicència.
  2. Es consideraran "obres audiovisuals" les creacions expressades mitjançant una sèrie d'imatges associades, amb o sense sonorització incorporada, així com les composicions musicals, que estiguin essencialment destinades a ser difoses a través d'aparells de projecció o per qualsevol altre mitjà de comunicació pública de la imatge i del so, independentment de la naturalesa dels suports materials d'aquestes obres.
  3. El "llicenciador" és la persona o l'entitat que ofereix l'obra subjecta als termes d'aquesta llicència i que en cedeix els drets d'explotació conforme al que s'hi disposa.
  4. "Vós" sou la persona o l'entitat que exerceix els drets cedits mitjançant aquesta llicència i que prèviament no hagi violat els termes d'aquesta llicència respecte a l'obra, o que hagi rebut un permís exprés del llicenciador per exercir els drets cedits mitjançant aquesta llicència a pesar d'una violació anterior.
  5. La "transformació" d'una obra comprèn la traducció, l'adaptació i qualsevol altra modificació de la qual derivi una obra diferent. Quan es tracti d'una base de dades, tal con es defineix més endavant, reordenar-la també es considerarà una transformació. La creació resultant de la transformació d'una obra tindrà la consideració d'obra derivada.
  6. S'entén per "reproducció" la fixació de l'obra en un mitjà que en permeti la comunicació i l'obtenció de còpies de tota l'obra o d'una part.
  7. S'entén per "distribució" el fet de posar a disposició del públic l'original o còpies de l'obra mitjançant la venda, el lloguer, el préstec o qualsevol altre sistema.
  8. S'entén per "comunicació pública" qualsevol acte mitjançant el qual una pluralitat de persones pot tenir accés a l'obra sense que se'ls hagi fet una distribució prèvia d'exemplars. No es considerarà pública, aquella comunicació que es faci dins d'un àmbit estrictament domèstic que no estigui integrat o connectat a una xarxa de difusió de qualsevol tipus. Als efectes d'aquesta llicència es considerarà comunicació pública el fet de posar l'obra a disposició del públic, ja sigui per procediments electrònics amb fil o sense fil. S'hi inclou també el fet de posar l'obra a disposició del públic de manera que qualsevol persona pugui accedir-hi des d'on vulgui i quan vulgui.
  1. L'"explotació" de l'obra comprèn la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació.
  1. Es consideraran "bases de dades" les col·leccions d'obres alienes, de dades o d'altres elements independents -com ara les antologies i les bases de dades pròpiament dites- que, per la selecció o disposició dels seus continguts, constitueixin creacions intel·lectuals, sense perjudici, en aquest cas, dels drets que puguin subsistir sobre aquests continguts.
  2. Els "elements de la llicència" són les característiques principals de la llicència segons la selecció feta pel llicenciador i indicades anteriorment en el títol: reconeixement d'autoria (Reconeixement).

2. Límits i ús legítim dels drets. No hi ha res en aquesta llicència que pretengui reduir o restringir qualsevol dels límits legals dels drets exclusius del titular dels drets de propietat intel·lectual d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual o qualsevol altra normativa aplicable, ja siguin drets derivats d'usos legítims -com ara el dret de còpia privada o el dret de cita- o altres limitacions -com la que deriva de la primera venda d'exemplars.

3. Concessió de llicència.Conforme a les condicions d'aquesta llicència, el llicenciador concedeix (durant tota la vigència dels drets de propietat intel·lectual) una llicència d'àmbit mundial, sense dret de remuneració, no exclusiva i indefinida, que inclou la cessió dels drets següents:

 1. Dret de reproducció, distribució i comunicació pública de l'obra.
 2. Dret a incorporar l'obra en una o més obres conjuntes o bases de dades, i dret a reproduir-la incorporada en aquestes obres conjuntes o bases de dades.
 1. Dret a efectuar qualsevol transformació de l'obra, i crear i reproduir obres derivades.
 1. Dret de distribució i comunicació pública de còpies o d'enregistraments de l'obra, incorporada en obres conjuntes o bases de dades.
 2. Dret de distribució i comunicació pública de còpies o d'enregistraments de l'obra, mitjançant una obra derivada.
 3. Per evitar dubtes, sense perjudici de l'autorització preceptiva del llicenciador, i especialment quan l'obra sigui una obra audiovisual, el llicenciador renuncia al dret exclusiu de percebre, tant individualment com mitjançant una entitat de gestió de drets, o diverses (per exemple: SGAE, Dama, VEGAP), els drets d'explotació de l'obra, així com els derivats d'obres derivades, conjuntes o bases de dades, si aquesta explotació té com a objectiu l'obtenció d'un benefici mercantil o una remuneració monetària privada.

Aquests drets es poden exercir en tots els mitjans i formats, tangibles o intangibles, coneguts o per conèixer. Els drets esmentats inclouen el dret a efectuar les modificacions que siguin tècnicament necessàries per exercir els drets en altres mitjans i formats. Tots aquells drets no cedits expressament pel llicenciador queden reservats.

4. Restriccions. La cessió de drets que suposa aquesta llicència està subjecta i limitada a les restriccions següents:

 1. Podeu reproduir, distribuir o comunicar públicament l'obra només en els termes d'aquesta llicència i n'heu d'incloure una còpia, o el corresponent identificador uniforme de recursos (URI), en cada còpia o enregistrament de l'obra que reproduïu, distribuïu o comuniqueu públicament. No podeu oferir o imposar cap terme sobre l'obra que alteri o restringeixi els termes d'aquesta llicència o l'exercici dels drets per part dels seus cessionaris. No podeu subllicènciar l'obra. Heu de mantenir intactes tots els avisos referents a aquesta llicència i a l'absència de garanties. No podeu reproduir, distribuir o comunicar públicament l'obra amb mesures tecnològiques que controlin l'accés o l'ús de l'obra d'una manera contrària als termes d'aquesta llicència. Això últim s'aplica a una obra incorporada en una obra conjunta o base de dades, però no implica que aquestes, al marge de l'obra subjecta a aquesta llicència, hagin d'estar subjectes als mateixos termes. Si creeu una obra conjunta o base de dades, amb l'avís previ del llicenciador, haureu de treure de l'obra conjunta o base de dades qualsevol crèdit requerit en l'apartat 4b, segons el que es requereixi i fins on sigui possible. Si creeu una obra derivada, amb l'avís previ del llicenciador, haureu de treure de l'obra derivada qualsevol crèdit requerit en l'apartat 4b, segons el que es requereixi i fins on sigui possible.
 2. Si reproduïu, distribuïu o comuniqueu públicament l'obra o qualsevol obra derivada, conjunta o base dades que la incorpori, heu de mantenir intactes tots els avisos sobre la propietat intel·lectual de l'obra i reconèixer-ne l'autor original, de manera raonable conforme al mitjà o als mitjans que estigueu utilitzant, indicant-hi el nom (o el pseudònim, si és el cas) de l'autor original, si s'ha facilitat, i/o reconèixer-ne aquelles parts (per exemple: institució, publicació, revista) que l'autor original i/o llicenciador designin per ser reconeguts en l'avís legal, les condicions d'ús, o de qualsevol manera raonable; el títol de l'obra, si s'ha facilitat; en la mesura que sigui possible i si n'hi ha, l'identificador uniforme de recursos (URI) vinculat a l'obra que el llicenciador hagi especificat, llevat que aquest URI no es refereixi a l'avís sobre propietat intel·lectual o a la informació sobre la llicència de l'obra. En el cas d'una obra derivada, caldrà que hi feu constar un avís que identifiqui l'ús de l'obra en l'obra derivada (per exemple, "traducció catalana de l'obra de l'autor original" o "guió basat en l'obra original de l'autor original"). Aquest avís es pot desenvolupar de qualsevol manera raonable a fi que, en el cas d'una obra derivada, conjunta o base de dades, hi aparegui de forma comparable als avisos corresponents a altres autors.
 1. En el cas de la inclusió de l'obra en alguna base de dades o recopilació, el propietari o el gestor de la base de dades haurà de renunciar a qualsevol dret relacionat amb aquesta inclusió i als usos de l'obra un cop extreta de la base de dades, ja sigui de manera individual o conjuntament amb altres materials.

5. Exoneració de responsabilitat

LLEVAT QUE S'ACORDI MÚTUAMENT ENTRE LES PARTS, EL LLICENCIADOR OFEREIX L'OBRA TAL COM ÉS (ON AN "AS-IS" BASIS) I NO CONFEREIX GARANTIA DE CAP MENA RESPECTE L'OBRA O LA PRESÈNCIA O ABSÈNCIA D'ERRORS QUE ES PUGUIN, O NO, DETECTAR. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ D'AQUESTES GARANTIES, DE MANERA QUE AQUESTA EXCLUSIÓ POT NO SER APLICABLE EN EL VOSTRE CAS.

6. Limitació de responsabilitat.

LLEVAT QUE LA LLEI APLICABLE HO DISPOSI EXPRESSAMENT I IMPERATIVAMENT, EN CAP CAS EL LLICENCIADOR SERÀ RESPONSABLE DAVANT VOSTRE PER QUALSEVOL TEORIA LEGAL, DE QUALSEVOL DANY QUE EN PUGUI RESULTAR, TANT SI ÉS GENERAL COM ESPECIAL (INCLOSOS EL DANY EMERGENT I EL LUCRE CESSANT), FORTUÏT O CAUSAL, DIRECTE O INDIRECTE, PRODUÏT PER L'ÚS DE L'OBRA DURANT EL PERÍODE EN QUÈ S'EXTÈN AQUESTA LLICÈNCIA, ENCARA QUE EL LLICENCIADOR HAGUÉS ESTAT INFORMAT DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS.

7. Finalització de la llicència

 1. Aquesta llicència i la cessió dels drets que conté acabaran automàticament en cas que se n'incompleixi qualsevol dels termes. No obstant això, no s'anul·larà la llicència d'aquelles persones o entitats que hagin rebut obres derivades, conjuntes o bases de dades vostres amb aquesta llicència, sempre que aquestes persones o entitats es mantinguin en el compliment íntegre d'aquesta llicència. Les seccions 1, 2, 5, 6, 7, i 8 continuaran vigents malgrat que finalitzi aquesta llicència.
 2. Conforme a les condicions anteriors, la cessió de drets d'aquesta llicència és perpètua (durant tota la vigència dels drets de propietat intel·lectual aplicables a l'obra). Malgrat això, el llicenciador es reserva el dret a divulgar o publicar l'obra en condicions diferents a les presents, o a retirar l'obra en qualsevol moment. Tanmateix, això no suposarà donar per conclosa aquesta llicència (o qualsevol altra llicència que hagi estat concedida, o calgui concedir, en els termes d'aquesta llicència), sinó que continuarà vigent i amb efectes complets, a menys que no hagi finalitzat conforme allò establert anteriorment.

8. Miscel·lània

 1. Cada vegada que exploteu d'alguna manera l'obra, l'obra conjunta o la base de dades que la incorpori, el llicenciador original ofereix als tercers i successius llicenciataris la cessió de drets sobre l'obra, en les mateixes condicions que la llicència que us ha estat concedida.
 2. Cada vegada que exploteu d'alguna manera una obra derivada, el llicenciador original ofereix als tercers i successius llicenciataris la cessió de drets sobre l'obra original, en les mateixes condicions i termes que la llicència que us ha estat concedida.
 1. Si alguna disposició d'aquesta llicència resulta invàlida o inaplicable segons la llei vigent, això no afectarà la validesa o l'aplicabilitat de la resta dels termes d'aquesta llicència i, sense cap acció addicional per a qualsevol de les parts d'aquest acord, aquesta disposició s'entendrà reformada en allò estrictament necessari per fer que aquesta disposició sigui vàlida i executiva.
 1. No s'entendrà que existeix renúncia pel que fa a algun terme o disposició d'aquesta llicència, ni que se'n consent cap violació, a menys que aquesta renúncia o consentiment figuri per escrit i sigui firmada per la part que renuncia o que consent.
 2. Aquesta llicència constitueix l'acord ple entre les parts respecte l'objecte de la llicència. No hi ha interpretacions, acords o condicions respecte l'obra que no s'especifiquin expressament en aquesta llicència. El llicenciador no estarà obligat per cap disposició complementària que pugui aparèixer en qualsevol comunicació vostra. Aquesta llicència no es pot modificar sense que ho acordeu per escrit amb el llicenciador.

Creative Commons no és part d'aquesta llicència, i no ofereix cap garantia en relació amb l'obra. Creative Commons no serà responsable davant vostre -o qualsevol part- i per qualsevol teoria legal, de danys de qualsevol tipus, tant si són generals o especials (inclosos el dany emergent i el lucre cessant), com fortuïts o causals, que estiguin relacionats amb aquesta llicència. A pesar de las dues oracions anteriors, si Creative Commons s'identifica expressament com a llicenciador, tindrà tots els drets i obligacions del llicenciador.

Llevat del propòsit limitat d'indicar al públic que l'obra està subjecta a una llicència CCPL, cap part utilitzarà la marca registrada Creative Commons o qualsevol altra marca registrada o insígnia relacionada amb Creative Commons sense el seu consentiment per escrit. Qualsevol ús permès es farà conforme a les pautes vigents en cada moment sobre l'ús de la marca registrada per Creative Commons, publicades en el seu espai web o proporcionades a petició prèvia.

Podeu contactar amb Creative Commons a:http://creativecommons.org/.WorldLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.worldlii.org/int/other/PubRL/2005/27.html